چرا بازنگری زمان در مکانیک کوانتومی می تواند به ما کمک کند تا فیزیک را متحد کنیم

با این حال، اکنون بارقه‌هایی از امید وجود دارد. اخیراً ایده‌ای را توسعه دادم که می‌تواند با نزدیک‌تر کردن مکانیک کوانتومی به نسبیت عام ما را به جایی برساند. با کمک چند آزمایش، این می تواند ما را به مرکز سیاهچاله خود و در نهایت به یک نظریه واحد برساند.

دوست دارم فقط برای یکی دو دقیقه تو را با خود به سفری در فضا و زمان ببرم. ما به کار خودمان فکر می کنیم، ستارگان و کهکشان ها را تماشا می کنیم که ناگهان نیرویی نامرئی ما را به داخل می کشاند. هر چه به منبع آن نزدیکتر شویم، سریعتر حرکت می کنیم. در نهایت آنقدر سریع حرکت می کنیم که زمان کند می شود. ما به شدت سنگین می شویم و هیچ چیز نمی تواند ما را متوقف کند – ما به سمت یک سیاهچاله می رویم.

اما سفر ما باید به اینجا ختم شود. جدا از شکنجه‌ای که بر بدن ما وارد می‌کند تا جلوتر برویم، ما حتی نمی‌توانیم تصور کنیم چه چیزی فراتر از آن نقطه است. در مرکز یک سیاهچاله، بهترین توصیف ما از گرانش، نظریه نسبیت عام، فروپاشی ها و دیگر نظریه بزرگ طبیعت ما، مکانیک کوانتومی، باید وارد عمل شوند. ما به نقطه ای رسیده ایم که دو بهترین راه برای توصیف جهان – نسبیت در مقیاس بزرگتر، مکانیک کوانتومی در مقیاس بسیار کوچک – به روش هایی که ما هنوز نمی دانیم گرد هم می آیند. تلاش برای متحد کردن آنها یکی از بزرگترین چالش های ما باقی مانده است.

که در …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25534011-500-why-rethinking-time-in-quantum-mechanics-could-help-us-unite-physics/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ژانل بارون

همانطور که نزدیک می شویم، شروع به دیدن رگه هایی از نور در اطراف یک مرکز تاریک می کنیم. این افق رویداد است، نقطه‌ای که گرانش آنقدر زیاد است که هیچ چیز، حتی نور، نمی‌تواند فرار کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار