چرا تاریکی بین ستاره ها بیشتر از نور درباره جهان هستی می گوید؟منبع: https://www.newscientist.com/article/2371382-why-darkness-between-stars-reveals-more-about-the-universe-than-light/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار