چرا ترس از کودکانی که بازی‌های ویدیویی بازی می‌کنند اثر معکوس دارد؟

تصویر پیش فرض New Scientist

و اگر فرزند من وابسته است؟ به عنوان یک روانشناس بالینی که با جوانان کار می کنم، والدین مرتباً درباره بازی های ویدیویی از من سؤال می کنند. این هرگز در مورد نکات مثبت نیست. به نظر می رسد آنها نگران این هستند که اگر به بازی های ویدیویی اهمیتی ندهند، آنها را به عنوان والدین بدی ببینم.

افرادی که من می بینم غیرعادی نیستند. آ نظرسنجی اخیر والدین آمریکایی نشان دادند که 86 درصد فکر می کنند نوجوانان زمان زیادی را صرف بازی های ویدیویی می کنند. این با تجربه من در بریتانیا مطابقت دارد، جایی که به نظر می‌رسد ما فرهنگ فرزندپروری داریم که در آن نسبت به بازی‌های ویدیویی منفی نگریم…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734303-300-why-fears-around-children-playing-video-games-are-counterproductive/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار