چرا ریاضیات، بهترین ابزار ما برای توصیف جهان، می تواند خطاپذیر باشد؟منبع: https://www.newscientist.com/article/2353761-why-maths-our-best-tool-to-describe-the-universe-may-be-fallible/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار