چرا می خواهم به گوجه فرنگی بنفش اصلاح شده ژنتیکی دست بزنم؟


اولین غذای اصلاح شده ژنتیکی خانگی ممکن است به شکل گوجه فرنگی بنفش در افق باشد. کلر ویلسون

انسان


12 اکتبر 2022

گوجه فرنگی ارثی بنفش تازه روی درخت انگور در باغ؛  کد شاتر استاک 789045547;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

shutterstock/Nattapol_Sritongcom

پایان فصل گوجه فرنگی در بریتانیا نزدیک می شود، و من در حال ارزیابی عملکرد گونه های مختلفی هستم که رشد کرده ام و تصمیم می گیرم کدام دانه ها را دوباره بخرم. بهار آینده، باغبانان آمریکایی ممکن است گزینه جدیدی برای بررسی داشته باشند: اولین دانه های اصلاح شده ژنتیکی برای تولیدکنندگان خانگی می تواند در آنجا به فروش برسد، به شکل گوجه فرنگی براق بنفش.

غذاهای تراریخته ممکن است بحث برانگیز باشند، اما اجماع علمی اکنون این است که گیاهان با ژن های اصلاح شده بیشتر از گیاهان اصلاح نشده برای ما ناسالم نیستند. غذاهای حاوی ترکیبات اصلاح شده ژنتیکی مانند سویا و ذرت، …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634080-900-why-i-am-keen-to-get-my-hands-on-genetically-modified-purple-tomatoes/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار