چهار هزار تن کالای تنظیم بازار توسط شبکه تعاونی های روستایی کردستان توزیع شده است


سنندج – ایرنا – مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: چهار هزار و 38 تن کالای تنظیم بازار امسال از طریق شبکه تعاون روستایی استان توزیع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022296/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار