ژئومهندسی دریاها می تواند برای حیات دریایی فاجعه بار باشد

بهبود قلیایی بودن اقیانوس ها یک روش پیشنهادی برای حذف دی اکسید کربن اضافی از جو است. این شامل افزودن مواد قلیایی مانند بازالت یا اکسید کلسیم به آب دریا برای افزایش PH آن است. این کمک می کند تا CO2 محلول در آب دریا را به کربنات ها و بی کربنات ها تبدیل کند و توانایی اقیانوس ها را برای جذب بیشتر آزاد کند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369221-geoengineering-the-seas-could-be-catastrophic-for-marine-life/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeبسیاری از انواع زئوپلانکتون ها از ذرات ماده آلی به نام برف دریایی تغذیه می کنند

tonaquatique/iStockphoto/Getty Images

پلانکتون یک موجود زنده در اقیانوس ها و دریاها است.  زئوپلانکتون.

محققان هشدار دادند که تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی کربن اقیانوس با قلیایی‌تر کردن آب دریا می‌تواند به شبکه غذایی دریایی آسیب برساند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار