کاشت بذرهای سخت و توسعه درو


سنندج-ایرنا- در بخش کشاورزی برنامه هایی وجود دارد که چون بذر هسته سختی دارد و اجرای آنها علاوه بر شجاعت و اراده، ایجاد شرایط لازم و تامین منابع مالی اجرایی و تامین منابع لازم را می طلبد. آموزش هایی که نمونه ای از آن طرح الگوی کشت است دولت سیزدهم به امید برداشت توسعه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139289/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار