کاهش سرمایه در گردش موتورهای اقتصادی منجر به کاهش سطح اشتغال می شود


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می گوید: قطع سرمایه در گردش موتورهای اقتصادی و کارآفرینان به معنای کاهش اشتغال است که نتیجه خوبی در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968029/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار