کرم‌های موج‌دار و اجسام کوانتومی به طرز شگفت‌آوری معادلات مشابهی را دنبال می‌کنند

مارها از نظر ریاضی بسیار کوانتومی هستند

شاتراستاک/مت جپسون

الکساندر کوهن در موسسه فناوری ماساچوست و همکارانش معادله ای پیدا کرده اند که حرکت کرم ها، مارها، صدپاها و ربات های تکان دهنده مار مانند را توصیف می کند.

مارها از نظر ریاضی بسیار کوانتومی هستند

آنها با نگاه کردن به فیلم های آزمایشگاهی ثبت شده قبلی شروع کردند Caenorhabditis elegans کرم ها، مارهای بیل دار غربی (Chionactis occipitalis)صدپاهای قهوه ای (لیتوبیوس فورکاتوس) و روبات های مار مکانیکی متحرک با الهام از زیستی. آنها الگوهای حرکتی خاصی را که این موجودات موج دار انجام می دهند شناسایی کردند و…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2376789-wiggly-worms-and-quantum-objects-follow-surprisingly-similar-equations/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

حرکات حیوانات موج دار و حالات اجسام کوانتومی را می توان با استفاده از معادلات بسیار مشابه توصیف کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار