کرمچاله ها می توانند نور را تا 100000 بزرگ کنند

تصویر سه بعدی یک کرم چاله یا پل روزن اینشتین یک ویژگی توپولوژیکی فرضی است که می تواند میانبر اتصال باشد.

کرم‌چاله‌ها که تونل‌های عجیب و غریب فرضی در فضازمان هستند، می‌توانند به عنوان ذره‌بین کیهانی برای اجرام پشت سرشان عمل کنند.

فضا


2 فوریه 2023

اگر کرم‌چاله‌ها – تونل‌های عجیبی که دو منطقه فضازمان را به هم متصل می‌کنند – وجود داشته باشند، ممکن است بتوانیم آنها را از طریق تقویت نور تشخیص دهیم. این پدیده که در آن نور از پشت یک جسم کیهانی به دلیل میدان گرانشی آن به اطراف جسم کشیده می شود، عدسی گرانشی نامیده می شود و کرم چاله ها می توانند از قوی ترین عدسی ها باشند.

عدسی گرانشی در فضا بسیار رایج است و برای بررسی برخی از بزرگترین اسرار جهان از جمله ماده تاریک استفاده می شود.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2357855-wormholes-could-magnify-light-by-a-factor-of-100000/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

کیوشی تاکاهاسه سگوندو/آلامی

کرمچاله ها دو نقطه در فضازمان را به هم متصل می کنند (اگر وجود داشته باشند)

توسط احمد گل کار

احمد گل کار