کریستال دوبعدی اتم‌های باردار فوق‌سرد، بزرگ‌ترین بلور تاریخ است

IQOQI/D. اردن

برخی از کریستال‌ها رفتارهای کوانتومی جالبی مانند مغناطیس غیرمعمول یا رسانش کامل الکتریسیته از خود نشان می‌دهند، اما فهمیدن اینکه هر اتم چه کاری انجام می‌دهد تا این اتفاق بیفتد، می‌تواند به صورت تجربی دشوار باشد و شبیه‌سازی آن در رایانه غیرممکن است. بنابراین، از دهه 1990، محققان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369971-2d-crystal-of-ultracold-charged-atoms-is-biggest-ever-created/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یون های کلسیم از طریق قیف مثلثی آزاد می شوند و توسط پتانسیل های الکتریکی بالای تراشه فلزی جذب می شوند

بزرگترین کریستال دو بعدی از اتم های باردار بسیار سرد که تا کنون ایجاد شده است می تواند برای مطالعه مواد کوانتومی ناشناخته و همچنین برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد.

یون های کلسیم از طریق قیف مثلثی آزاد می شوند و توسط پتانسیل های الکتریکی بالای تراشه فلزی جذب می شوند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار