کریستال نفوذناپذیر در برابر تشعشع می تواند در رایانه های فضاپیما استفاده شودمنبع: https://www.newscientist.com/article/2367286-crystal-impervious-to-radiation-could-be-used-in-spaceship-computers/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار