کشاورزان استان اردبیل از کشت محصولات آبخوان خودداری کنند


اردبیل-ایرنا- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان استان اردبیل با کم آبی مواجه هستند و نیاز است از کشت محصولات پرآب خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103902/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار