کشاورزان باید در دریافت اسناد زمین خود شرکت کنند


قزوین-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: صدور سند تک برگی برای زمین های زراعی آغاز شده و از کشاورزان تقاضا داریم در این پرونده مشارکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990508/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار