کشاورزان جنوب کرمان 10 هزار هکتار بیش از سطح اعلام شده پیاز کاشتند


جیرفت – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید: 6 هزار و 300 هکتار سطح زیر کشت پیاز برای جنوب کرمان تعیین شده است اما 10 هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی زیر کشت رفته است که 800 تا یک میلیون تن محصول را زیربنای نیاز کشور ارسال می کند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84964062/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار