کشاورزی خوزستان در مسیر افزایش تولید و بهبود بهره وری / ثبت رکورد تاریخی خرید تضمینی گندم


اهواز – ایرنا – دستیابی خوزستان به رکورد خرید تضمینی گندم نشان می دهد که کشاورزی استان در مسیر افزایش تولید و ارتقای بهره وری قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115115/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار