کشور گرفتار بحران آب است/ کنترل مصرف آب اصل راهنمای برنامه هفتم است


تهران – ایرنا – مدیر امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه گفت: در یک بحران بزرگ آب قرار داریم و اگر اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشود کشور در معرض خطرات امنیتی و زیستی قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153856/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار