کلاغ ها می توانند احتمالات را مانند نخستی ها درک کنند

کلاغ‌ها می‌توانند بر اساس احتمال دریافت پاداش تصمیم بگیرند – یک شاهکار شناختی که ریاضیدانان به عنوان استنتاج آماری می‌شناسند و به ندرت در خارج از نخستی‌ها یافت می‌شود.

“مغز پرنده” اغلب به عنوان یک توهین استفاده می شود، اما واقعا اینطور نیست ملیسا جانستون در دانشگاه توبینگن آلمان

تیم او دو کلاغ تشکیل دادند (کلاغ با تاج) نوک زدن نه نماد از رنگ های مختلف برای دریافت جایزه: یک گلوله کوچک غذا یا کرم. هر نماد با احتمال متفاوتی برای دریافت همراه بود…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2381335-crows-can-understand-probability-like-primates-do/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شاتراستاک/رادمر زوورور

پرنده سیاه مردار (Corvus corone) روی شاخه ای نشسته و به دوربین نگاه می کند

کلاغ های سیاه احتمال را درک می کنند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار