کمک های تشویقی برای اجرای مدل کشت به کشاورزان پرداخت می شود


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای کشاورزانی که در مزارع خود از الگوی کشت پیروی می کنند 40 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918468/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار