گام های دولت سیزدهم در جهت خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست های راهبردی و با وجود ادامه تحریم ها، خشکسالی و محدودیت منابع آبی کشور، گام های بلندی در جهت خودکفایی در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162648/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار