گرما و خشکسالی در اروپا موج عظیمی از مرگ درختان را به دنبال خواهد داشت

مطالعات متعدد در سراسر جهان نشان می دهد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2337215-the-heat-and-drought-in-europe-will-lead-to-a-huge-wave-of-tree-deaths/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اگرچه باران به بخش‌هایی از اروپا بازگشته است، گرمای شدید و خشکسالی تابستان امسال درختان زیادی را طی دو یا سه سال آینده از بین خواهد برد.

محیط


9 سپتامبر 2022

نمای هوایی از درختان صنوبر مرده در جنگل

نه تنها در سال آینده، بلکه در دو تا سه سال آینده نیز شاهد یک آبشار مرگ و میر درختان خواهیم بود. جان پیتر جورج در رصدخانه تارتو در استونی.

کارشناسان هشدار می دهند که گرمای شدید و خشکسالی در اروپا در تابستان امسال منجر به موج عظیم مرگ و میر درختان طی دو تا سه سال آینده خواهد شد، حتی اگر بارندگی کافی برای پایان دادن به خشکسالی وجود داشته باشد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار