گواهی باغات کشاورزی تضمین کننده سلامت محصولات است


نوشهر – ایرنا – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم باغبانی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری واقع در رامسر گفت: تایید صلاحیت باغ های کشاورزی کشور ضامن سلامت و صیانت از محصول در برابر بیماری ها و بیماری ها است. آفات .


منبع: https://www.irna.ir/news/84964584/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار