گورخرماهی علیرغم اینکه تنها چهار روز سن دارد به نظر می رسد قادر به شمارش باشد

لاروهای گورخرماهی ممکن است تنها چند روز پس از جوجه ریزی دارای توانایی شمارش اولیه باشند.

چشم انداز / عکس سهام آلامی

توانایی عددی نیز در انسان های بسیار جوان مشاهده شده است، با مطالعه ای که نشان می دهد حس عدد در نوزادان 6 ماهه با بهترین نمرات آزمون ریاضی سه سال بعد.

تایرون لوکون-زیکاتو در…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365966-zebrafish-seem-to-be-able-to-count-when-they-are-just-four-days-old/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

چندین حیوان از جمله زنبورها و سمندرها، معلوم شد که دارای نوعی صلاحیت عددی است. برای مثال، آزمایش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که میمون‌های رزوس ممکن است قادر به انجام این کار باشند تا شش بشمار.

به نظر می رسد گورخرماهی در سنین بسیار پایین دارای توانایی های عددی است

توسط احمد گل کار

احمد گل کار