گیاهی موثر برای توقف سلول های سرطانی


یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: موسیر ایرانی یکی از گیاهان بومی کشور است.


منبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8050&cid=68192

توسط احمد گل کار

احمد گل کار