گیاه کاملینا در 1600 هکتار از زمین های کشاورزی استان مرکزی کشت شد


اراک – ایرنا – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: دانه های روغنی کاملینا در 1600 هکتار از اراضی کشاورزی این استان کشت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109837/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار