یک ربات فلزی می تواند راه خود را از فضاهای تنگ شکسته و فرار کند

درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2356076-metal-robot-can-melt-its-way-out-of-tight-spaces-to-escape/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

وانگ و پان و همکاران

وانگ و پان و همکاران

مجیدی می‌گوید: «تا آنجا که من می‌دانم، هیچ ماده دیگری در اصلاح سختی آن تا این حد مؤثر نیست.

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار