۱۲۴۹ هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد.


زاهدان – ایرنا – رئیس اداره آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته یک هزار و 249 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات این استان با اعتبار 450 به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است. میلیارد ریال


منبع: https://www.irna.ir/news/85073413/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B9%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار