۱۴ میلیارد یورو اعتبار برای آبیاری هوشمند هرمزگان اختصاص یافته است


مدیرعامل آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بندرعباس ایرنا با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از طرح آبیاری هوشمند گفت: در فصل زراعی جاری (از اول مهرماه سال جاری تا 31 شهریور سال آینده) 14 میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت. برای اجرا و توسعه این پروژه کمک فنی و اعتباری در نظر گرفته شود.این سامانه در استان هرمزگان تخصیص داده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061197/%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

توسط احمد گل کار

احمد گل کار