100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران واگذار شد


شهرری – ایرنا – استان تهران با واگذاری 53 هزار قطعه زمین کشاورزی به مساحت 100 هزار هکتار رتبه نخست صدور اسناد کشاورزی را در بین سایر استان های کشور کسب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127813/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار