107 هزار هکتار از اراضی خشک کردستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: 107 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش طرح افزایش تولید در استان بیمه کشاورزی دریافت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976704/%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار