120 ادوات کشاورزی از طرح جهش تولید در کردستان خریداری شد
سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 120 ادوات کشاورزی در قالب طرح افزایش تولید در دیم های استان خریداری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972392/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار