125 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه 125 میلیون هکتار از اراضی کشور مستعد فرسایش است، هشدار داد: اگر در برنامه حفاظت از خاک اشتباهی صورت گیرد، مهاجرت اکولوژیکی به دنبال خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043823/%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار