13 هکتار از گلخانه های قصرشیرین به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت.


قصرشیرین – ایرنا – رئیس جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: 13 هکتار از گلخانه های این شهر مرزی مجتمع شهید دکامی زاده به کشت و تولید گیاهان دارویی اختصاص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967813/%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

توسط احمد گل کار

احمد گل کار