2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کنترل ولگردهای چابهار و دشتیاری نیاز است


چابهار – ایرنا – معاون آبخیزداری، مرتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برای مهار فرسایش خاک چابهار و دشتیاری برای جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از روستاها و کشاورزی دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. زمین از این پدیده.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005344/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار