2 هزار و 200 تن گوشت توسط اداره کل پشتیبانی امور دام استان مرکز خریداری شد.


اراک – ایرنا – مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مرکزی گفت: در سال گذشته 2200 تن گوشت توسط اداره کل پشتیبانی امور دام این استان خریداری و ذخیره شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058855/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار