2.5 میلیون هکتار از فضاهای طبیعی کشور برای کاشت هدف گذاری شده است


کرج – ایرنا – مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح تولید یک میلیارد نهال کشور از هدف گذاری کاشت نهال در 2.5 میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور تا چهار سال آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956821/%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار