2000 زیستگاه مصنوعی آبزی در آب های خلیج فارس نصب می شود


بندرعباس – ایرنا – رئیس اداره شیلات هرمزگان گفت: تا پایان سال گذشته حدود 6600 سازه زیستگاه مصنوعی در آبهای خلیج فارس نصب شد و تا پایان امسال هدف از نصب 2000 سازه جدید است. در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090223/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار