2000700 هکتار از اراضی کشور به آبیاری هوشمند مجهز شده است.


بجنورد-ایرنا- معاون آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی توسعه آبیاری هوشمند را از اولویت های این وزارتخانه دانست و گفت: 2700 هکتار از اراضی کشاورزی کشور به آخرین روش علمی تجهیز شد. آبیاری


منبع: https://www.irna.ir/news/85045102/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار