226 هزار و 100 دام در استان مرکزی واکسینه شدند


اراک – ایرنا – رئیس اداره بهداشت و مدیریت دامپزشکی دامپزشکی مرکزی گفت: امسال 226 هزار و 100 دام مزرعه سبک و سنگین در این استان در برابر بیماری های قابل انتقال به انسان واکسینه شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133076/%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار