25 درصد محصول جو از مزارع استان تهران برداشت شد


شهرری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: برداشت جو در مزارع استان از 30 اردیبهشت ماه آغاز شد و تاکنون حدود پنج هزار هکتار معادل 25 هکتار 30 درصد برداشت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117775/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار