25 هزار هکتار میگوی پرورشی به هرمزگان واگذار شد


بندرعباس – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه 25 هزار هکتار از مزارع پرورش میگو به استان واگذار شده است، گفت: تاکنون 10 هزار هکتار از مزارع پرورش میگوی هرمزگان به بهره برداری رسیده و 15 هزار هکتار نیز در حال بهره برداری است. در دست ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108458/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار