2500 باغ طرقبه شاندیز کاربری غیر کشاورزی دارد


مشهد-ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه- شاندیز گفت: با وجود برداشت زمین های کشاورزی، حدود 2500 قطعه باغ و اراضی کشاورزی این شهرستان برای مصارف غیر کشاورزی تصرف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177232/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار