26 هزار تن پنبه از کشاورزان استان اردبیل خریداری شد


اردبیل – ایرنا – مدیر کل تعاون روستایی استان اردبیل از خرید 26 هزار تن محصول پنبه از کشاورزان منطقه مغان استان اردبیل و پرداخت 500 میلیارد ریال از محل درخواست پنبه کاران این منطقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964828/%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار