265 هکتار از باغات هرمزگان بهسازی و نوسازی شده است


بندرعباس – ایرنا – مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان سطح زیر کشت باغات استان را 80 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: 265 هکتار از باغات استان در سال گذشته بهسازی و نوسازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090888/%DB%B2%DB%B6%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار