30 میلیارد ریال برای خرید میوه در آستانه عید در کردستان پرداخت شد


سنندج – ایرنا – رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان گفت: 30 میلیارد ریال از سوی این صندوق به منظور خرید میوه در آستانه عید به مدیریت تعاون روستایی استان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028058/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار