350 واحد صنایع پستی گل محمدی در کشور فعال است


تهران – ایرنا – رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در حوزه گیاهان دارویی و صنایع پایین دست گل محمدی حدود 350 واحد فعال با ظرفیت 500 هزار تن داریم که از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85099500/%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار