4.8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور از تداخل پاکسازی شده است


بوشهر – ایرنا – معاون سازمان و توسعه امور اراضی کشور گفت: از مجموع 18 میلیون و 700 هزار هکتار اراضی کشاورزی ایران تاکنون 4 میلیون و 800 هزار هکتار پاکسازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963790/%DB%B4-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار