40 درصد از زمین های کشاورزی جهان در معرض بیابان زایی است


تهران – ایرنا – رئیس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 40 درصد از زمین های زراعی دنیا که بخشی از امنیت غذایی است در خطر بیابان زایی قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144379/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار