410 دشت در ایران ممنوعه و بحرانی است


همدان – ایرنا – معاون امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: ایران 609 دشت دارد که از این تعداد 410 دشت در حال حاضر جزء دشت های ممنوعه و بحرانی است و این روند نگران کننده به دلیل برداشت بی رویه سفره های زیرزمینی و آبخیزداری است. بروز خشکسالی های اخیر همچنان رو به افزایش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103123/%DB%B4%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار